BCH Công Đoàn

 • Nguyễn Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân ngữ văn
  • Điện thoại:
   0905834817
  • Email:
   nguyenthitrinh69@gmail.com