Ban Giám Đốc

 • Tô Thành Cao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0905280018
  • Email:
   ttgdtxhuyenkbang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, hàng tháng; giám sát việc thực hiện kế hoạch của Trung tâm.

   - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản công, tài chính của trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

   - Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định.

   - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai.

   - Quản lý CBVC và người học của Trung tâm. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho CBVC và người học;

   - Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong trung tâm;

   - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với CBVC và người học trong Trung tâm;

   - Liên kết đào tạo với các trường, trung tâm trong và ngoài tỉnh theo qui định. Thành lập hội đồng thi đua, hội đồng khoa học, các phòng chuyên môn theo quy định.

   - Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; phụ trách công tác thông tin, phát ngôn và giao cho cấp phó khi được ủy quyền.

   - Tham mưu và thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở GD&ĐT Gia Lai, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện phân công; công tác kết nghĩa, phụ trách làng đặc biệt khó khăn được cấp trên giao.

   - Tham gia đóng góp quỹ công đoàn và các quỹ nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia trực hỗ trợ bảo vệ Trung tâm theo lịch phân công của đơn vị.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Dương Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Nông nghiệp
  • Điện thoại:
   0905345419
  • Email:
   thokn2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm, phụ trách lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.

   - Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn hàng năm, tháng theo chỉ tiêu được UBND huyện, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở LĐTB & XH Gia Lai giao, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

   - Phụ trách quản lý theo dõi chung công tác tuyển sinh và điều tra, nắm bắt nhu cầu các lớp dạy nghề phù hợp với từng xã, thị trấn. Quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực đào tạo nghề theo quy định.

   - Phối hợp với các cơ quan, UBND các xã tổ chức mở lớp đào tạo nghề, theo dõi và quản lý công tác dạy học theo quy định.

   - Tham gia giảng dạy các lớp dạy nghề ngắn hạn được phép đào tạo; bồi dưỡng, tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho mọi đối tượng có nhu cầu trên địa bàn huyện.

   - Phụ trách phong trào thể dục - thể thao, công tác lao động xây dựng cảnh quan môi trường của Trung tâm; công tác phụ trách làng đặc biệt khó khăn; hộ nghèo được cấp trên giao cho đơn vị giúp đỡ.         

   - Kiêm nhiệm Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm.

   - Tham gia đóng góp các quỹ Công đoàn, quỹ nhân đạo từ thiện theo đúng quy định.

   - Tham gia trực hỗ trợ bảo vệ theo sự phân công của Giám đốc .

   - Tham gia một số công tác khác do Giám đốc phân công

 • Nguyễn Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám Đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0905834817
  • Email:
   nguyenthitrinh69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giúp Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm, phụ trách lĩnh vực Giáo dục thường xuyên.

   - Tham mưu tổ chúc thực hiện kế hoạch tập huấn - Bồi dưỡng đã được UBND huyện ban hành hàng năm;  thông báo tuyển sinh; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp mở tại Trung tâm và các xã, thị trấn. Quản lý hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.

   - Thay Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.

   - Phụ trách công tác tuyển sinh và mở các lớp GDTX cấp THPT hàng năm.

   - Theo dõi tổng hợp chung số lượng và chất lượng đào tạo các lớp như: Hướng nghiệp, dạy nghề, liên kết, chương trình dạy tiếng Bahnar và các lớp theo chuyên đề nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

   - Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo và cấp trên.

   - Tham gia giảng dạy các lớp GDTX cấp THPT, chủ nhiệm một số lớp bồi dưỡng thường xuyên theo sự phân công của Giám đốc; 

    Tham mưu cho Giám đốc về công tác chuẩn bị mọi điều kiện mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trung tâm.

   - Kiêm nhiệm công tác Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm, công tác thi đua hàng năm; tham mưu công tác khuyến học - khuyến tài của Trung tâm.

    - Tham gia đóng  góp các quỹ Công đoàn, quỹ nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.